Burs Yönetmeliği

GALİP KARATAŞ EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nca, üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

 

Tanımlar

Madde  2- Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf: Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfıdır.

Yönetim Kurulu: Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kuruludur.

Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilci üyeyi ifade eder.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin 4. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

BURSLAR

Bursların Türleri

Madde 4- Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

a) Tüm konu ve sınıflarda Lise, Ön lisans ve lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lise , Ön Lisans” ve “Lisans Bursları”
b) Tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”


ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

Madde 5- Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve öncelikle Çankırı İli nüfusuna kayıtlı olmaları aranır.

Madde 6- Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır. Vakıf tarafından hazırlanan Burs Başvuru Formu doldurularak Vakıf Merkezine elden ya da posta ile teslim edilmelidir.

 

Ön Lisans ve Lisans Bursları

Madde 7- Vakıf bursları Lise,  Ön Lisans ve lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı ve ÖSYM sıralaması başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, alt yıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması;  4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2,30 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora)

Madde 8- Yurtiçi ya da yurtdışı Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir.

 

BURS TAHSİS SÜRECİ

Burs Komisyonunun Oluşturulması

Madde 9- Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilciden oluşur.

 

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

Madde 10- Burs kontenjanını her yıl Eylül ayı başında Vakıf yönetim kurulu belirler.

 

Bursun Süresi

Madde 11- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir.

Vakıf bütçe imkânlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencilerin burslarını okudukları okulların hazırlık dâhil, eğitim sürelerince öder. Örnek Okul hazırlık dâhil 5 yıl ise vakıf 5 yıl burs öder.


Tıp Fakültelerinde hazırlıkla beraber 5. Sınıfa kadar, Diş hekimliği Fakültelerinde hazırlık dahil 4. Sınıfa kadar burs ödenir.

Başvuru

Madde 12- Vakıf bursu için başvurular,  örneği ekli Öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölümü’nde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan öğrenci, Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek vakıf merkezine 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında elden ya da posta ile gönderir.

Madde 13- Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

A-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği.

B- İkametgâh

C-Aile bireylerine ait gelir belgesi.(Maaş bordosu vb.)

D-ÖSYM Sınav sonuç belgesi

E-Öğrenci belgesi.

F-Aile bireylerinin oturduğu ev kira ise kira kontratı.

G-Bir adet fotoğraf.

H-Adli sicil belgesi.

 

Adayların Seçilmesi

Madde 14- Vakıf bursiyerlerinin seçimi;  1 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında toplanan burs komisyonu müracaatları inceler, burs değerlendirme çizelgesine göre puanlama yapar. Daha sonra en yüksek puandan en düşük puana kadar tüm öğrenciler sıralanır. Burs kontenjanı kadar öğrenci en yüksek puandan itibaren ayrılır. Geri kalanlardan da 10 öğrenci puan sırasına göre yedek ayrılır. Yönetim kurulunun onayı ile liste kesinleşir.

 

Bursun Ödenmesi

Madde 15- Burs tutarı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca her ay banka hesaplarına yatırır.

 

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

Madde 16- Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, alt yıl veya yarıyıl AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2,30 veya 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması gerekmektedir.

 

Lisansüstü Bursları

Madde 17- Tezli yüksek lisans ve doktora bursunun devamı için öğrencinin genel not ortalamasının bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65 olması şarttır.

 

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Madde 18- Vakıf Bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında Vakıf’ça düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

 

DİĞER HÜKÜMLER

İdarî Hükümler

Yürürlük ve Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf burs başvuru belgesi ve burs puanlama çizelgesi ile birlikte Yönetim Kurulunca onaylanıp yürüklüğe girer.

Ekler

1-Vakıf burs başvuru belgesi

2-Burs puanlama çizelgesi.

 

Galip Karataş Vafkı A.Ş. sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close