KVKK Aydınlatma Metni

GALİP KARATAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (GKV) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (“GKV”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve güvenliği hususuna yüksek derecede önem vermekteyiz. Bu bilinçle, işleme amacı ile bağlantılı olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle vakıf olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen ilke ve şartlar uyarınca ve aşağıda açıklanan amaçlar çerçevesinde işlemekteyiz. Vakfımız ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla GKV ile Paylaşılması Halinde veya Otomatik Yöntemlerle İşlenen Kişisel Veriler

Bursiyerlerimize/ bursiyer adaylarımıza ait aşağıda belirtilen kişisel veriler GKV tarafından işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, cinsiyet, cüzdan kayıt no, cilt no, sıra no, aile sıra no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi,  il, ilçe, mahalle, köy bilgisi

İletişim Bilgileri: İkamet bilgisi, e-posta adresi, telefon bilgisi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Dini inançları ve kan grubu (nüfus cüzdanlarında belirtilen kapsamla sınırlı olarak), belirtmeleri halinde dernek ve vakıf üyelik bilgisi,

Mesleki Deneyim Verileri: Eğitim görülen okul/bölüm/sınıf bilgisi, bilinen yabancı diller ve dereceleri, burs bilgileri,

Üçüncü kişilere ait bilgiler: Burs başvurusuna yönlendiren kişi bilgisi, referans kimlik ve iletişim bilgisi, aile ad-soyad, adres, çalışılan kurum, aylık gelir bilgisi, aile üyelerinin TC kimlik numaraları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraf 

Finansal Bilgiler: Bursiyer banka hesap bilgisi

Yukarıda anılan üçüncü kişilere ait kişisel verilerin bursiyer/bursiyer adayı tarafından GKV’na aktarılması durumunda, veri sahiplerinden izin alınması gereken hallerde, gereken iznin alınmasından ve işbu Aydınlatma Metni’nin veri sahiplerine iletilmesinden ilgili bursiyer/ bursiyer adayı sorumlu olacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı ve Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda GKV tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve bu amaçlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde yazılı veya elektronik olarak toplanacak ve otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenecektir.  

* Kanun tarafından öngörülen amaçlar ve vakfımızın politikaları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin eksiksiz, verimli ve vaktinde sunulabilmesi,

* Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

* Mevzuata uygun olarak GKV tarafından burs imkanlarının sağlanması, başvuranın burs almaya ehil olup olmadığının tespiti, üyelik vasıflarının bulunup bulunmadığının tespiti,

* Vakfımız bünyesinde düzenlenen etkinliklere, eğitimlere ve programlara katılımın sağlanması,

* Vakfın faaliyetleri kapsamındaki tüm mecralarda (örneğin; bursiyer deneyimleri olarak internet sitesi, yazılı ve görsel mecralarda) paylaşılması,

* GKV’nin faaliyet konuları ile ilgili ve mentorluk programı kapsamında kullanılması,

* Gerekli iletişimin sürdürülmesi ve bu bağlamda doğan sözleşmesel ve kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen verileriniz yukarıda belirttiğimiz amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak ve vakfımız tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerekli görülen üçüncü kişilere bağışçılara, iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve sadece yurtdışında yaz dönemi eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler bakımından eğitimin verileceği kuruma aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme hukuki sebepleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki istisnalar ve tarafınızın açık rızasıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu kapsamda verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden GKV tarafından işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 • Tarafınızca açık rıza verilmesi (KVKK m. 5/1),
 • GKV’nin kanuni bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/(ç)),
 • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, GKV’nin meşru menfaatlerini korumak için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/e),
 • GKV ile Bursiyer arasındaki burs ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (KVKK m. 5/2/(c)).

Tarafınıza ait özel nitelikli kişisel veriler ise KVKK m.6/2 hükmü doğrultusunda veri sahiplerinin, GKV tarafından verilerinin işlenmesine açık rıza vermiş olmaları halinde ya da KVKK m. 6/3 hükmü uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde sayılan hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri vakfımız tarafından işlenen herkes vakfımıza başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] mail adresimize e-posta yoluyla veya Halaskargazi Mah. Şafak sokak. No:5-7 kat2 Osmanbey/Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit etmemizi sağlayan belgeler ile bizzat elden, kargo ile, noter kanalıyla ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.
 

Başvuru yapmanız durumunda; KVKK madde 13 gereğince vakfımız, talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde GKV tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, işlemin GKV için ayrıca bir ücret gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Galip Karataş Vafkı A.Ş. sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close