Vakıf Senedi
GALİP KARATAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI SENEDİ

VAKIF: Madde 1- Vakfın adı Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’dır. Kısa adı GVK’dir. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesi Halaskargazi mahallesi Şafak sokak No: 774 adresindedir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI: Madde 3- Yükseköğretim ve eğitim alanlarında Türk Milli Eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak. Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal alanlarda faaliyette bulunmak.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4-
a) Her seviyede eğitim ve öğretim gören yetenekli ve başarılı, fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilerin, her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılamak, yurtiçi ve yurtdışı eğitim bursları vermek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, barınmalarını sağlamak
b) Eğitim, kültür ve spor alanında faydası olmuş veya olacak her türlü etkinlikleri, bu alandaki kurumları, kuruluşları ve şahısları desteklemek, maddi manevi katkılarda bulunmak.
c) Yardıma muhtaç, fakir, yoksul ve hasta insanların ihtiyaçlarını karşılamak, barınmalarını sağlamak, her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek, diğer yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
d) Ülkemizin tanıtımı ve gelişmesi için; ekonomik, sosyal, kültürel, bilim, eğitim ve turizm alanlarında her türlü faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere destek vermek, bu alandaki kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliği yapmak, maddi ve manevi desteklerde bulunmak.
e) İlgili mevzuat çerçevesinde; Anaokulu, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumları ve yurtlar açmak, işletmek, bu gibi kurumlarda ortaklık yolu ile iş birliği yapmak, maddi ve manevi her türlü katkı sağlamak.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5- Vakif gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada
tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000,00 TL 'dır. [Yüz bin TL’dir. Bunun 50.000.00 TL'si vakıf kurucuları tarafından Vakıflar Bankası İstanbul
............ Şubesi'ne yatmış olup geri kalan 50.000.00 TL'si Vakıf kurucuları tarafından 31.12.2012 tarihine kadar 10 eşit taksitte ödenecektir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları şunlardır.
a- Mütevelli Heyet
b- Yönetim Kurulu
c- Denetici

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8- Mütevelli Heyeti, Vakfın kurucu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile vakıf senedi hükümlerine uygun olarak Vakfa maddi ve manevi katkıları olacak kişiler vakfın mütevelli üyesi olurlar. Bir mütevelli üyeliğinin çeşitli nedenlerle devam edemeyeceğinin, üyeleri kendi isteği veya mütevelli heyet kararıyla tespit edildiğinde, o üyenin mütevelliliği sona erer. Mütevelliler birbirini takip 3 yıl içinde düzenlenen toplantılara katılmadıkları takdirde yönetim kurulunu önerisi ve mütevelli heyet kararıyla mütevelli sıfatlarını kaybederler.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetici seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan bilanço, gelir gider tabloları, faaliyet raporu ile denetici raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve deneticiye huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
h) Yönetim kurulunun önerdiği, yeni mütevelli adaylarını belirlemek ve mütevellilerini düşürmek.
ı) Yönetim Kurulunun vakfın dağıtılması hakkındaki teklifini değerlendirerek karar vermek

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10
a)Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
b)Mütevelli Heyeti, yönetim kurulunun çağrısı ve hazırlayacağı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Mütevelli Heyeti toplantıları; Mütevelli Heyetçe seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir sekreterden oluşan divan tarafından yönetilir.
c) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
d) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
e)Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
f)Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetin iki yıllığına seçtiği 3 asil 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulunda kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular.
j) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.
k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına veya muhasip üyeye devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.


DENETİCİ :
Madde 14- Mütevelli Heyet tarafından, iki yılda bir kendi aralarından veya dışarıdan 1 asil 1 yedek üye seçilir. Denetici Vakfın hesap ve icraatını denetler, rapor hazırlar ve mütevelli heyete sunar. Denetici gerektiğinde oy kullanmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

 

HUZUR HAKKI:
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve deneticiye huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur,

 

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 18- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin belirleyeceği kurum ve kuruluşlara devredilir. Ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKIF KURUCULARI:
Madde 19- Vakıf kurucularının adı, soyadı, aşağıda gösterilmiştir.
1 - Galip KARATAŞ 30.000,00 TL’dir.
2- İlker KARATAŞ 30.000.00 TL’dir.
3- Tuncer ÖZVAR 28.000.00 TL’dir.
4- Alper KARATAŞ 2.000.00 TL’dir.
5- Soner ÖZVAR 2.000.00 TL’dir.
6- Hakan ÖZBEK 2.000.00 TL’dir.
7- Erkan ÖZBEK 2.000.00 TL’dir.
8- Hürriyet IŞIK 2.000.00 TL’dir.
9- Nilüfer DOĞANCI 2.000.00 TL’dir.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1- İlker KARATAŞ
2- Tuncer ÖZVAR
3- Hakan ÖZBEK

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Alişan DANACI yetkili kılınmıştır.

Galip Karataş Vafkı A.Ş. sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close